Privacy Document

Hoe gaat Booij & Partners Advocaten om met uw persoonsgegevens? In dit Privacy Document informeren wij u hierover.

 1. Contactgegevens
  Advocatenkantoor Booij & Partners Advocaten (hierna: B&PA) is gevestigd aan de Van Lawick van Pabstlaan 10 te 3453 RB De Meern, gemeente Utrecht. Telefonisch is het kantoor te bereiken op 030-6661765, per e-mail via  info@booijenpartners.nl . Het kantoor is verwerkingsverantwoordelijke volgens de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

2. Op wie is dit Privacy Document van toepassing?

Dit Privacy Document geldt voor alle personen van wie B&PA persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij B&PA. Dit Privacy Document is van toepassing op:

– cliënten van B&PA
– potentiële cliënten met wie B&PA contact heeft gelegd of wil leggen
– bezoekers van de website van B&PA
– alle andere personen die contact opnemen met B&PA of van wie B&PA persoonsgegevens
 verwerkt.

3. Om welke persoonsgegevens gaat het hier?

 • Persoonsgegevens door u verstrekt:

– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken en dergelijke zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
– persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website of daaraan gerelateerde technologieën;
– IP-nummer;
– surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd (zie ook Cookie Statement).

 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de betreffende social media platforms. Evenmin is B&PA verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 1. Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?
  Wij gebruiken de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin je ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door het kantoor of door advocaten van of namens het kantoor.
  Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat worden daarbij uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort).
 • Het onderhouden van contact met u.
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk om u te kunnen benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming wilt intrekken, is dat altijd mogelijk. 
 1. Welke gegevens analyseren wij en voor welk doel?

Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen B&PA en u. Bijvoorbeeld over het gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen B&PA en u.

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die B&PA verwerkt over uw gedrag, zoals voorkeuren, meningen, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met jouw toestemming, welke u altijd weer kunt intrekken (zie ook ons Cookie Statement).

Cliënttevredenheidsonderzoeken: Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

Het verbeteren en beveiligen van onze websitewww.booijenpartners.nl.

Het maken van gebruikersstatistieken: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het surfgedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

 1. Rechtsgrond van de verwerking
  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende rechtsgronden:
  – Toestemming
  – Een overeenkomst of de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  – Wettelijke verplichting
  – Een gerechtvaardigd belang
  Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar B&PA zich op baseert zijn:

Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

 1. Verwerkers
  Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
  Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.
 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
  Er zijn situaties waarin het praktisch en juridisch onvermijdelijk is dat persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen (wederpartij) en/of het sluiten van een overeenkomst. Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering: persoonsgegevens kunnen wel aan derden worden verstrekt bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.
 1. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens
  Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs je gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neem voor al deze vragen contact op via 030-6661765 of info@booijenpartners.nl.
 1. Klachten
  Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@booijenpartners.nlof door te bellen met 030-6661765. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet mocht lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. Veranderingen
  Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Document aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Document regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook attent maken, bijvoorbeeld via onze website.